Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED

Etični kodeks


Področja, ki jih etični kodeks urejuje

Etični kodeks poslovne prakse Medtech Europe urejuje tri pomembna področja v odnosu sodelovanja članov združenj z zdravstvenimi delavci in organizacijami (v zvezi z donacijami, sponzorstvi, ipd): urejuje področje donacij za izobraževanje, zagotavlja preglednost donacij in uvaja sistem za preverjanje skladnosti dogodkov.

V primeru pozitivne ocene izobraževalnega dogodka in skladnosti le-tega z etičnimi in profesionalnimi standardi kodeksa, so člani strokovnih nacionalnih združenj, ki so posledično tudi člani MedTech Europe, lahko tudi upravičeni do finančne podpore za izvedbo tovrstnih dogodkov.

Etični kodeks MedTech postavlja enotna in jasna pravila za dodeljevanje donacij za izobraževanje

  • Vse konference oziroma strokovni dogodki, ki jih podprejo člani zveze MedTech, morajo biti skladni z določili kodeksa in izpolnjevati zahteve po sistemu preverjanja konferenčnih podatkov (CVS).
  • Donacije za izobraževanja, dobrodelne donacije, štipendije in druga neppovratna sredstva lahko podpisniki kodeksa podeljujejo samo zdravstvenim organizacijam, ne pa posameznikom.
  • Podjetja, ki so podpisniki kodeksa, lahko opredeljijo kategorije zdravstvenih delavcev, ki so upravičeni do finančne podpore v obliki donacij za izobraževanje, ne smejo pa posegati v izbor posameznih zdravstvenih delavcev.
  • Vsi člani zveze MedTech morajo donacije za izobraževanje zdravstvenim organizacijam, javno ovjaviti, s čimer je zagotovljena preglednost donacij.

Transparentno sodelovanje z zdravstveno stroko

Etični kodeks MedTech Europe nosi jasno sporočilo akterjev v industriji medicinskih pripomočkov: pregledni odnosi z zdravstvenimi delavci in organizacijami so za nas izredno pomembni. S podporo izobraževalnim aktivnostim želimo zdravstvenim delavcem omogočiti vpogled v novosti na področju medicinskih ter in vitro diagnostičnih (IVD) pripomočkov. Pri tem smo zavezani etičnim načelom in dobrim poslovnim običajem ter podpiramo neodvisno izobraževanje v zdravstvu.

Uporabni dokumenti:

  • Predloga tipske pogodbe za podelitev donacije v izobraževalne namene
  • Predstavitev zakonodajnih okvirov in bistvenih določil kodeksa
  • Osnutek dopisa za zavrnitev direktnega sponzorstva
  • Izjava o namenski porabi doniranih sredstev

Neodvisen sistem preverjanja skladnosti dogodkov

Kodeks je uvedel sistem preverjanja konferenčnih dogodkov »Conference Vetting System” (CVS). Gre za t.i. konferenčni sistem za preverjanje (Conference Vetting System) – centraliziran sistem odločanja, ki omogoča neodvisno potrjevanje, da so izobraževalni dogodki, organizirani s strani tretjih oseb, skladni z določili kodeksa MedTech.

Pogoj za dodelitev finančne podpore članicam združenja za organizacijo tovrstnih dogodkov oz. izobraževanj pa je pozitivno mnenje CVS.

Več o sistemu preverjanja konferenčnih dogodkov lahko preberete na spletni strani www.ethicalmedtech.eu.

Uporabni dokumenti:

  • Dopis za organizatorje dogodkov – osnovna predstavitev CVS
  • Predstavitev CVS (PPT)

Dobre prakse sodelovanja

Etični kodeks poslovne prakse MedTech Europe določa jasne usmeritve glede vseh stikov članov združenj (industrije) z zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi organizacijami. Nudi tudi odgovore na pogosta vprašanja, kako zagotoviti etične in profesionalne odnose z zdravstveno stroko.

V celoti je dostopen na www.medtecheurope.org, v slovenskem jeziku pa tudi na naši spletni strani.

Za dodatne informacije se lahko obrnete e-naslov na slomed@gzs.is ali na telefonsko številko 01 58 98 103.

Vse informacije o kodeksu spletna stran MEDTECH
Kodeks MEDTech (ANG)
Kodeks MEDTech (SLO)