Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED

Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED


Podjetja, ki proizvajajo ali distribuirajo medicinske pripomočke v Sloveniji so izrazila pobudo , da se primerno organizirajo in kot kompetenten zastopnik vzpostavijo dialog s pristojnimi državnimi organi in z drugimi organizacijami, ki delujejo v stroki.

Aktivnosti v okviru združenja bodo sledile programskim usmeritvam, ki so si jih zadali člani. Usmerjene bodo v:

  • spodbujanje skupnih interesov svojih članov na lokalni in mednarodni ravni;
  • zagovarjanje in vzdrževanje ustreznih standardov zdravstvene industrije v korist pacienta in uporabnika;
  • zbiranje in proučevanje zakonov in ostalih predpisov, ki veljajo za proizvajalce in dobavitelje medicinskih pripomočkov ter seznanjanje članov z njimi;
  • vzpostavljanje dialoga med državnimi organi pristojnimi za regulacijo in izvrševanje predpisov s področja proizvodnje in dobave medicinskih pripomočkov;
  • zavzemanje za odprto in konkurenčno tržišče na področju medicinskih pripomočkov;
  • obveščanje javnosti o delovanju in stališčih Združenja in razvoju medicinskih pripomočkov;
  • sodelovanje s sorodnimi tujimi združenji in organizacijami.

Kolektivna pogodba med delavci in družbami drobnega gospodarstva vezana na člane Združenja SLO - MED


Oktobra 2010 sta Podjetniško-trgovska zbornica pri GZS in SODS po več kot desetih letih podpisala prenovljeno in posodobljeno kolektivno pogodbo med delavci in podjetji drobnega gospodarstva. Gre za kolektivno pogodbo, katere tradicija sega v leto 1991, saj je bila sklenjena takoj za splošno kolektivno pogodbo za gospodarstvo v letu 1990.

V prilogi najdete besedilo Kolektivne pogodbe med delavci in družbami drobnega gospodarstva , ki je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 94 z dne 26.11.2010.

Uradnem listu RS, št. 58 z dne 22.7.2011 je bil objavljen Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi med delavci in družbami drobnega gospodarstva in tako ta kolektivna pogodba, od 23.7.2011, velja tudi za delodajalce, ki so člani GZS-PTZ, ki trajno opravljajo delo na območju Republike Slovenije in so razvrščeni v naslednje podrazrede: šifro dejavnosti 88.101 po SKD 2008, dejavnost invalidskih podjetij.

V Uradnem listu RS št. 23, z dne 22. 2. 2023 je objavljen  

Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi med delavci in družbami drobnega gospodarstva (KPdg)​