Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED

Novice


Arhiv: V medresorskem usklajevanju Uredba o izvajanju Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) izdaja Vlada Republike Slovenije

 

 

UREDBO

o izvajanju Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih

 

 

1. člen

(vsebina)

 

S to uredbo se določajo pristojni organi v zvezi z izvajanjem Uredbe (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta In Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS (UL L št. 117 z dne 5. 5. 2017, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/745/EU).

 

2. člen

(pristojni organ)

 

Pristojni organ za izvajanje te Uredbe in Uredbe 2017/745/EU je Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke.

 

3. člen

(pristojbine)

 

V skladu s 111. členom Uredbe 2017/745/EU Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke določi pristojbine, ki jih sprejme po enakem postopku kot tarifo, pri čemer upošteva tudi 111. člen Uredbe 2017/745/EU.

 

4. člen

(uporaba jezika)

 

 V skladu s prvim odstavkom 41. člena Uredbe 2017/745/EU se vsi dokumenti, zahtevani na podlagi 38. in 39. člena te Uredbe, predložijo v slovenskem ali angleškem jeziku.

 

5. člen

(uveljavitev)

 

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

Št. 0070-17/2018

Ljubljana, dne 26. januarja 2018 

EVA 2018-2711-0008

 

                            Vlada Republike Slovenije

                            dr. Miroslav Cerar l.r.
                          Predsednik

 

Fotogalerija





 

Kaj je teden MEDTECHA-a (Medtech week), ki se dogaja v času od 19 - 23. junija 2017

V tem času (19-23 junij) vsa podjetja in združenja, ki so člani MEDTECH-a bolj intenzivno skupaj ozaveščajo po vsej Evropi o vrednosti medicinske tehnologije. Vsako nacionalno združenje ali podjetje na svoj način  organizira široko paleto fizičnih in spletnih dejavnosti.  Tudi združenje SLOMED se bo pridružilo tem dejavnostim z različnimi aktivnostmi (spletna stran, FB , dan odprtih vrat za naše člane in potencialne člane, ki bi se nam želeli pridružiti,..)

Predstavitev MEDTECH week (ppt NAC_MD_MedTech Week meeting_11052017)